ANSØGNING OM VANDTILSLUTNING
FLYTTEMEDDELELSE
MÅLERAFLÆSNING
REFUSION VED RØRBRUD
BETALINGSSERVICE
SMS / E-MAIL SERVICE
TILMELD E-MAIL
FORBRUGERENS KLAGEADGANG
INSTALLATION AF MÅLERBRØND - VEJLEDNIG
VANDKIOSK

ER DU I TVIVL?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til indberetning af  dine  måleraflæsninger, er du altid velkommen til at kontakte os!
 

RING:

(+45) 87 58 21 50

MAIL:

info@vandcenterdjurs.dk

REFUSION VED RØRBRUD

Betingelser for eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild.
Vandcenter Djurs a.m.b.a. følger SKATs regler for godtgørelse af forbruget ved vandspild mv. jf. lov nr. 962 af den 27 . juni 2013 - se loven her

Se også Vejledning E.A.7.5.6.2.1 Vandværker   

KUN BRUD PÅ SKJULTE VANDINSTALLATIONER
Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer. Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger af definitionen. Synlige installationer er på den anden side f.eks. vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere mv., hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse.

KUN EJENDOMME TIL BOLIGFORMÅL
Der kan kun ske refusion af vandafgifter vedrørende vandspild i ejendomme til boligformål. I ejendomme, der anvendes til såvel bolig som momspligtige erhvervsformål, skal der derfor ske en opdeling efter retningslinjerne i momslovens § 38, stk. 2. I andre tilfælde, hvor der hos den samme forbruger anvendes vand såvel til boligformål som til andre formål, må der ligeledes ske en forholdsmæssig fordeling, f.eks. hvor forbrugeren har udlejet en del af sin ejendom til erhvervsformål, uden at der sker særskilt levering af vand.

(FORTSAT) GROV UAGTSOMHED OG TABSBEGRÆNSNINGSPLIGT
Endelig er det en betingelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, ligesom der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Dette betyder bl.a., at eftergivelse normalt kun kan ske en enkelt gang i forhold til den enkelte boligenhed. Flere lækager ved samme boligenhed, tyder på en generel, manglende vedligeholdelse med deraf følgende behov for renovering af vandinstallationerne.

Med henblik på at begrænse vandspildet bør der udføres tilstrækkelige reparationsarbejder, hvilket bør dokumenteres f.eks. ved kopi af faktura fra den VVS-installatør, der har repareret skaden.

EFTERGIVELSE
Eftergivelse gives ikke for den del af spildet, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m³. Der er med andre ord tale om en "selvrisiko" på 300 m³ før der kan gives refusion. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt. Dette sker f.eks. ved fra- og tilflytning af en ejendom, hvis den endelige opgørelse fra Vandcenter Djurs er for en kortere periode end et år.

Du kan søge om eftergivelse ved at udfylde skemaet under linket neden for. Skemaet sender du til os, hvorefter vi udtaler os i sagen over for SKAT. Sagsbehandlingen er langvarig. Hent ansøgningsskema her

VANDCENTER DJURS a.m.b.a.
Teknologivej 2      DK-8500 Grenaa
Tlf: 87 58 21 50
M: info@vandcenterdjurs.dk
VAGTTELEFON - GRENAA
Tlf.: 87 58 21 50
VAGTTELEFON - ANHOLT
Tlf.: 21 54 57 57